BAĞIRSAK DUPLİKASYONU

Duplikasyon kelime olarak bir yapının çift olmasıdır. Sindirim sistemi duplikasyonunun diğer ismi duplikasyon kistidir. Görülme sıklığı 4500 otopside ve 9000 canlı doğumda 1’dir. Hastaların üçte biri yenidoğan döneminde tanı alır. Gastrointestinal sistemdeki duplikasyonlar, etyolojisi tam olarak tanımlanamayan, çoğunlukla tek, nadiren birden fazla görülen konjenital anomalilerdir. Etyolojisinde fetal barsak divertikülünün persistansı, primitif bağırsağın solid evresinin rekanalizasyonunda…

KİST HİDATİK

Kist hidatik, ekinokokus granulosus denilen parazitin oluşturduğu bir kisttir.
 Diğer adı Ekinokok kistidir. En sık karaciğerde görülür. Ancak akciğer, dalak, böbrek, karın içi yapılar ve seyrek olarak kalp, kemik ve beyin dokusunda bile görülebilir. Genellikle içi sıvı dolu çok ince zarlı yapılardır. Hastalık kedi ve köpekten insana geçen bir parazit nedeniyle oluşur. Hidatik kist zamanla…

rektal

REKTAL PROLAPSUS

Rektumun yani kalın bağırsağın son kısmının değişik sebeplerden dolayı anüsten dışarı çıkmasına rektal prolapsus denir. En sık 1-3 yaşta görülür. Tam (komplet) ve tam olmayan (inkomplet) prolapsus diye iki tipi vardır. Sadece rektum mukozasının dışarı çıkmasına inkomplet rektal prolapsus, rektum duvarının bütün elemanları ile birlikte dışarı çıkmasını da komplet rektal prolapsus veya rektal prosidentia denir. Çocuklardaki…

KIL DÖNMESİ-PİLONİDAL SİNÜS

Kıl dönmesi (Pilonidal sinüs);  kuyruk sokumunda, cilt altında bulunan kıl yumaklarının sebep olduğu hastalıktır.  En sık belirtisi kuyruk sokumu üzerinde ağrı, akıntı ve kızarıklık olmasıdır. Erkeklerde 4-5 kat daha sıktır. Çocuklarda adolesan yaş grubunda görülür. 

KIL DÖNMESİ NEDEN OLUŞUR? Kıl dönmesinin sebepleri şöyle sıralanabilir: Vücudun kıllı olması, kuyruk sokumunda ki yarığın, dar ve derin olması…

MEZENTER KİSTİ-OMENTUM KİSTİ

Mezenterik ve omental kistler oldukça nadir görülen batın içi kitlelerdir. Görülme sıklığı 20.000’de 1’dir. Kızlarda daha sıktır. 

MEZENTER NEDİR? OMENTUM NEDİR? Mezenter, kan ve lenf damarları ile yağdan oluşmuş bağırsak askısıdır. Mezenter bağırsakları arka karın duvarına asar. Asıl görevi bağırsakların kan ve lenf dolaşımını sağlamaktır.
Omentum ise bağırsakları örten yağ dokusundan zengin zardır. Küçük ve büyük…

DIŞKI KAÇIRMA

Rektum kalın bağırsağın son kısmıdır ve görevi dışkıyı biriktirmektir. Vücudun rektumdaki dolgunluğu algılayıp buradaki içeriğin katı, sıvı ve gaz ayırımını yaparak uygun zaman ve uygun sosyal ortamda rektumu boşaltabilme yeteneğine fekal kontinans yani dışkı kontrolü denir.
Bu durum ortalama 2.5 yaşta gelişmektedir. Dört yaşını doldurmuş olan çocukların %95’i, beş yaşını dolduranların ise %99 u dışkı kontrolünü…